...pro vaše zdraví, výživu a kondici
Nordic Walking, Pilates, individuální lekce, skupinové kurzy,
individuální poradenství ve výživě, konzultace
zdravá výživazdravá výživazdravá výživa

Ochrana osobních údajů dle platných předpisů

Vážené dámy a pánové,

ať jste mojí klientkou, mým klientem, odebíráte můj zpravodaj nebo jste jen návštěvník webu a vybíráte si pro vás osobně nebo vaši firmu vhodnou osobu či dodavatele služby, poskytujete mi tím své osobní údaje, které následně zpracovávám tak, abych Vám mohla odpovědět na Vaše otázky, poskytnout služby nebo dodat objednané zboží, dárkový poukaz či zasílat informace.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále také dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Gabriela Křečková, IČO: 66849063 (neplátce DPH)
Zapsána u OÚ Praha 8, ŽO, čj. 97/72894/3081, ev. č. 310008-47416-00;
kontaktní telefon: +420 603 44 96 00;kontaktní e-mail: info@vitalplan.cz;
webové stránky  www.vitalplan.cz.www.beautyplan.cz a www.vedomykrok.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak a kým budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Jako správce zaručuji, že je neposkytnu je žádné třetí osobě, s výjimkou spolupracujících subjektů uvedených níže a případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje eviduji v elektronické databázi.

Rozsah osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které z vlastní vůle pošlete na emailový kontakt, sdělíte osobně nebo vyplníte do formulářů umístěných na webových stránkách a odešlete je stisknutím příslušného tlačítka. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, PSČ, telefonický a/nebo e-mailový kontakt, rok narození.

V případě nutriční konzultace dále údaje související analýzou pro plnohodnotné poskytnutí vybrané individuální konzultace a případného vypracování jídelníčku. Údaje nezpracovávám bez vašeho souhlasu.

V případě kosmetického poradenství a služeb se mohu dotázat na vaše potíže a zdravotní stav, abych mohla poskytnout kvalitní službu a mohla monitorovat vaše pokroky nebo najít vhodnější řešení. Údaje nezpracovávám bez vašeho souhlasu.

Osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů nejsou evidovány, netýkají-li se přímo poskytované služby a naplnění objednané služby.

Při cvičení, pohybových kurzech se dotazuji i na zdravotní stav, abych mohla zejména v případě individuálních lekcí objednanou službu poskytnout v souladu s klientovým aktuálním zdravotním stavem. Tyto údaje nejsou povinné a klienti mají možnost rozhodnutí, zda je sdělí. Jsou však na ně tázáni pro profesionální naplnění objednané služby. Údaje dále neeviduji, pokud se tak nedohodneme pro monitorování pokroku. V takovém případě budu potřebovat váš písemný souhlas.

Při individuálním nebo skupinovém koučinku dochází také ke sdělování osobnějších informací ať zdravotního či osobního charakteru (v případě skupin i sdílení mezi účastníky). Údaje dále nezpracovávám a neeviduji, pokud se tak nedohodneme při objednání služby na delší dobu a pro monitorování výstupu. V takovém případě budu potřebovat váš písemný souhlas.

Účely zpracování

Zpracovávám jen osobní údaje, které mi svěříte, po dobu do odvolání vašeho souhlasu, a to pro naplnění těchto účelů:

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zejména: e-mail, jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, fakturační adresa, potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací ke kurzu, domluvení termínu konzultace/lekce, zasílání požadovaných informací, dodání zboží, atd.). V případě konzultací a cvičení používám vaše telefonní číslo k domluvení termínu a detailů poskytnutí služby prostřednictvím volání nebo SMS. Do této kategorie patří i sms, telefonní nebo emailový kontakt, který je cílený individuálně pro vaši potřebu, souvisí s již poskytnutými nebo do budoucna objednanými službami, zákaznického servisu, informace o novinkách a termínech. Doba zpracování vyplývá z účelu naší spolupráce nebo je dána právními předpisy.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Doba zpracování je dána právními předpisy.

Marketing – zasílání zpravodaje

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), slouží k zasílání mého občasného pravidelně nepravidelného zpravodaje. K tomuto účelu používám profesionální nástroj, který umožňuje dvoustupňové ověření souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pořizování a užití fotografií a video nebo audio záznamů

Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a video nebo audio záznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme oproti vašemu souhlasu.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Chrome atd.). Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět na server a ten tak získal všechny informace, které si u vás předtím uložil. (V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře – váš prohlížeč si je totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy). Používáme cookies pro měření návštěvnosti webu pomocí Google Analytics. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí doporučených postupů, moderních technologií, technických a organizačních opatření. Hlavním cílem je zamezit zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Osobní údaje zpracovávané v písemné podobě jsou ukládány v uzavřeném prostoru.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup jen já. Může dojít k situaci, kdy v rámci uspořádaného kurzu, školení, lekci apod. předám kontakt i další osobě (např. druhý lektor na kurzu, druhý fotograf, pomocný asistent/ka).

Pokud mi umožníte sdělit vaši referenci na mých stránkách, mohou váš osobní údaj (jméno, email, název pracovní pozice) vidět návštěvníci mého webu.

Pokud jste se mnou ve spojení přes Facebook nebo LikedIn, je vaše jméno viditelné v příspěvku nebo komentáři pro ostatní účastníky, kteří si pak mohou váš profil otevřít.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám dále služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jedná se o tyto subjekty:
Česká pošta – v případě odesílání zásilky poštou (jméno a adresa, popř. email a telefon)
MailerLite – pro  odesílání zpravodaje (jméno a email)
Google – Google Analytics (statistika návštěvnosti – cookies)

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@vitalplan.cz, nebo použijte kontaktní formulář na webových stránkách.

Právo na informace

Je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup 

Můžete mě kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů sdělím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte. V takovém případě mi napište na uvedený email.

Právo na omezení zpracování 

Můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (např. odhlášením se ze zpravodaje omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Všechny osobní údaje, které o vás shromažďuji, jsem připravena na vyžádání vydat (zpřístupnit). Na zajištění tohoto práva potřebuji 30 dní a o jeho provedení vás budeme informovat e-mailem.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Ráda s vámi zůstanu pro případ potřeby v kontaktu i když se nebudeme aktuálně vídat. Pokud si výmaz budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze své databáze. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a všechna data nebudu moci vymazat (např. evidence daňových dokladů). V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na vámi uvedený e-mail.

Právo vznést námitku

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Přivítám, když nejprve informujete o tomto vašem podezření mě, ať se mohu vše prověřit, podat vám potřebné informace a v případné nedopatření nebo pochybení se postarat o nápravu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Nepoužívám žádné automatizované rozhodování, profilování, či jiné obdobné postupy.

Mlčenlivost

Dodržet soukromí informací, které mi v rámci mé práce sdělujete, bylo pro mne vždy a i nadále zůstává samozřejmostí. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, pokud tak přímo neukládá zákon. Případní spolupracovníci, kteří by zpracovávali vaše osobní údaje (např. druhý lektor na kurzu, druhý fotograf, pomocný asistent/ka), jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních sloužících k zabezpečení osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Děkuji za vaši důvěru a těším se na další setkání s vámi.

VitalPlan, pro Vaše zdraví, krásu i kondici. Konzultace školení jsou možné po domluvě po celé ČR.

Líbí se Vám článek? Pošlete jej dál: